Rok 2019 

Po dłuższej przerwie powracamy do informowania o ciekawych wydarzeniach związanych z szeroko rozumiana problematyką badawczą i dydaktyczną naszej Katedry, którą w ostatnich latach konsekwentnie wzbogacamy między innymi o treści dotyczące sektora akwakultury. Zgodnie z definicją unijną termin ten oznacza " hodowlę lub chów organizmów wodnych za pomocą technik opracowanych w celu zwiększenia produkcji powyżej naturalnej wydajności środowiska" . Mówiąc prościej : uprawę roślin lub hodowlę zwierząt wodnych oraz poprawę ich stanu w kontrolowanych warunkach. Jest to dziedzina postrzegana dzisiaj jako alternatywa dla tradycyjnego rybołowstwa i obecnie bardzo dynamicznie rozwijana na całym swiecie. W dorobku Katedry Zatrządzania Jakością i Bezpieczeństwem Zywnosci są już prace przeglądowe i badawcze dotyczące ryb, rakow, a także małży słodkowodnych.

     W listopadzie minionego roku po wiedzę z tego zakresu do Belgii wybrała się grupa polskich praktyków i naukowców, związanych z międzynarodowym projektem InnoAquaTech,  w której gościnnie uczestniczyli między innymi przedstawiciele naszej Uczelni w osobach dr Wojciecha Andrzejewskiego z Zakładu Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury oraz  prof.dr hab.  Piotra Koniecznego - kierownika KZJiBZ . Program i cele tego bardzo ciekawego choć krótkiego wyjazdu studyjnego przybliża artykuł zamieszczony w  Przeglądzie Rybackim , nr 1 , 2019  do którego odsyłamy wszystkich zainteresowanych. Link do artykułu: 

/edycja/ckfinder/files/PR%201-2019%20art%20ANDRZEJEWSKI%283%29.pdf

        Brukselski market miejski, opisany w artykule,  korzystający  z akwaponiki ( ryby i rośliny pozyskiwane w jednym systemie) rewolucjonizującej rolnictwo miejskie.nie tylko w Europie to doskonały przykład skracania łańcuchów żywnosciowych. Jak wynika z materiałow zamieszczonych w raporcie specjalnym opracowanym  przez Euractiv.pl w 2018 roku "rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności - a więc bez pośredników między rolnikiem i konsumentem – to zdrowsze jedzenie od lokalnych producentów oraz sprawiedliwsze wynagrodzenie dla rolnika" . Warto zatem do cytowanej publikacji  zajrzeć. Serdecznie zapraszamy ... (opracował PK) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rok 2017

Miiło nam poinformować, że nakładem prestiżowego wydawnictwa WOLTERS KLUVER - największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim, ukazał się nowy podręcznik autorstwa dr Macieja TACZANOWSKIEGO  pt. "Prawo żywnościowe". Autor publikacji jest nauczycielem akademickim zatrudnionym od wielu lat w Katedrze Zarządzania Jakością Żywności na Wydziale Nauk o Zywności i Zywieniu UP w Poznaniu, W charakterze konsultanta opiniował między innymi rządowe projekty kolejnych nowelizacji ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, a także projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dr Taczanowski jest doswiadczonym wykładowcą prawa zywnosciowego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, a takze studiów podyplomowych macierzystej uczelni.     

          Obszerne, liczące ponad 420 stron opracowanie jest przeznaczone zarówno dla studentów kierunków przygotowujących do pracy zawodowej w branży spożywczej jak i słuchaczy rożnego rodzajów studiów podyplomowych z dziedziny zarzadzania produkcją i dystrybucją żywności. Podręcznik powinien zainteresować praktyków – osoby zajmujące kierownicze stanowiska związane z wewnętrzną kontrolą jakości, odpowiedzialne za kontakty zakładów z przedstawicielami urzędowej kontroli jakości żywności. Publikacja omawia podstawowe zagadnienia prawa żywnościowego, jego historię i miejsce w polskim systemie prawa, a także zagadnienia szczegółowe, przede wszystkim wymagania dotyczące jakości środków spożywczych, higieny ich produkcji i obrotu, znakowania oraz urzędowej kontroli żywności. Obowiązujące w Polsce prawo żywnościowe ( według stanu prawnego na dzień 1 października 2016 roku) przedstawia całościowo jako jeden system norm prawnych, zbudowany na gruncie wzajemnie uzupełniających się przepisów polskich i wspólnotowych.

                Po dalsze informacje dotyczące tej ważnej i unikatowej pozycji literaturowej odsyłamy wszystkich zainteresowanych do księgarni wydawnictwa  http://www.profinfo.pl/prawo-administracyjne-i-publiczne/prawo-administracyjne-ogolne/p,prawo-zywnosciowe,36171.html#40475398

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2016 

W dniu 05 września 2016 r. w sali konferencyjnej Klasztoru na Św. Górze w Głogówku k/ Gostynia odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Gościnna Wielkopolska. Działające od 2007 roku Stowarzyszenie, kierowane przez Senatora Mariana  Poślednika,  jest aktywnym inicjatorem licznych działań na rzecz środowiska rolniczego skupionego w 12 wielkopolskich gminach (http://www.goscinnawielkopolska.pl ) . Podczas konferencji przedstawiono założenia dotyczące wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kontekście wykorzystania zasobów przyrodniczych, kształtowania krajobrazu wiejskiego oraz rozwoju produkcji i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych. Do ostatniego akapitu nawiązał w swoim wystąpieniu,  zaproszony na konferencję,  prof. dr hab. Piotr Konieczny – kierownik KZJŻ, wygłaszając referat pt. „Jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych wytwarzanych lokalnie”. Autor przypomniał m. in. opinię  z perspektywicznej oceny tzw. Komitetu Regionów UE poświęconej lokalnym systemom żywnościowym ( Dziennik Urzędowy UE  C 104/1 z dnia 2.04.2011), że : (a) lokalne systemy żywnościowe wspierają lokalną i regionalną gospodarkę. Systemy te mają olbrzymie znaczenie na obszarach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Systemy te są bodźcem do wykorzystania potencjału lokalnego i czynnikiem poprawy wizerunku regionów mało znanych i często zaniedbanych. (b) Krótkie kanały dystrybucji zwiększają interakcje między konsumentami i producentami. Pozwalają na budowanie stosunków opartych na zaufaniu oraz na natychmiastową identyfikowalność produktów przez konsumentów. Zapewniają one również podstawowy poziom niezależności żywnościowej, (c) Lokalne systemy żywnościowe przynoszą korzyści środowiskowe dzięki systemom bardziej zrównoważonej produkcji. Zainteresowanych szczegółami tej ciekawej konferencji kierujemy na strony lokalnej prasy (http://www.gostynska.pl/artykuly/nowa-strategia-lgd-dobra-zywnosc-w-czystym-srodowi,60340.htm)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W działaniach popularyzujących zagadnienia jakości i bezpieczeństwa zywności, w tym zwlaszcza systemowe rozwiązania dotyczace  tej problematyki, ważnym obszarem  pozostaje edukacja konsumentów w każdym wieku. Stad pomysł aktywnego uczestnictwa pracowników Katedry w takich przedsięwzięciach jak coroczny Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu , Noc Naukowców czy współorganizowanie wykładów monograficznych dla tzw.  klas patronackich  naszego Wydziału reprezentujacych rózne szkoły ponadpodstawowe i uczniow przyjeżdzajacych do Poznania coraz liczniej. W dniu 31 maja 2016r. ZSP nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  w Łowiczu gościło pracowników naszej Katedry : dr inż. Agatę Lasik i dr inż. Tomasza Szablewskiego. Uczniowie wysłuchali ciekawego wykładu z zakresu technologii jajczarstwa, a takze uczestniczyli, co szczegolnie ważne, w praktycznych ćwiczeniach z tej tematyki. Zajęcia skierowane były do uczniów z kierunków: technik technologii żywności i technik żywienia i usług gastronomicznych. Szczególową, bogato udokumentowaną   zdjęciami , relację  z tego spotkania, gdzie rozmawiano także o perspektywach studiowania na naszym Wydziale,  można przeczytać na stronach gościnnej szkoły na Blichu : http://www.zsp2lowicz.pl/art/1025,co-bylo-pierwsze-jajo-czy-kura.html .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa zdrowotnego żywności oznacza konieczność zapanowania nad trzema podstawowymi typami zagrożeń, jakimi są: zanieczyszczenia biologiczne, chemiczne i fizyczne. Te ostatnie, jak pokazuje praktyka, są częstą przyczyną reklamacji żywności. Mimo rygorystycznych rozwiązań systemowych,których podstawę stanowi kierowanie się przez producentów żywnosci wytycznymi tzw. Dobrej Praktyki  Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej, a zwłaszcza obligatoryjnym systemem HACCP, zanieczyszczenia fizyczne trafiają incydentalnie do żywności w całym łańcuchu żywnościowym "od pola do stołu". Dlaczego tak się dzieje ? Jak zapobiegać zanieczyszczeniom fizycznym w żywności ? jaką rolę w tych działaniach mają ludzie i ich wiedza ? to tylko niektóre z pytań jakie postawiono w programie OTWARTA ANTENA wyemitowanym przez Poznańską Telewizję WTK w dniu 5 kwietnia 2016. Wziął w nim udział między innymi dr inż. Tomasz Szablewski - pracownik naukowy naszej Katedry. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do wysłuchania ciekawej rozmowy dotyczącej tak ważnego tematu: http://wtkplay.pl/video-id-24733-zanieczyszczona_zywnosc_jak_reagowac

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2015

      Decyzją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie z dnia 18 września 2015 Katedrze Zarządzania Jakością Żywności przyznano wyróżnienie za popularyzację projakościowego sposobu myślenia. Jest to efekt wieloletniej działalności podyplomowego Studium Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności i realizacji w ramach Studium szkolenia  dla uzyskania kompetencji Asystenta Systemów Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami PCBC S.A. W dniu 22 października 2015 odbyła się uroczystość wręczania okolicznościowych statuetek przy okazji obchodów XX Polskiego Dnia Jakości w ramach Europejskiego Tygodnia Jakości. W roku bieżącym roku laureatami tego prestiżowego wyróżnienia były 22 organizacje, w tym dwie uczelnie. Oprócz naszego Uniwersytetu, wyróżniono Katedrę Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studium Podyplomowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności powstało w 2002 roku. Od samego początku Studium kieruje prof. Jan Zabielski, a Sekretarzem jest inż. Aurelia Szymił. Już w pierwszym roku działalności nawiązano bardzo ścisłą współpracę z PCBC S.A. w Warszawie, wiodącej polskiej instytucji działającej na rzecz jakości. W ciągu 13 lat nieprzerwanej działalności Studium ukończyło i certyfikaty kompetencji Asystenta Systemów Zarządzania Jakością PCBC S.A. zdobyło blisko 650 słuchaczy. Są wśród nich właściciele i pracownicy firm – specjaliści ds. jakości, technolodzy, inżynierowie produkcji, a też inspektorzy nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego, jakości handlowej i inni. Wielu pracowników Katedry, a także Wydziału i innych uczelni w kraju było słuchaczami Studium. Świadectwa ukończenia Studium obejmującego cykl kilkudziesięciu godzin wykładów i ćwiczeń praktycznych oraz certyfikaty PCBC są bardzo cenione na rynku pracy. Warto dodać, że obecnie trwa kolejna,  XIV edycja naszego Studium i uczestniczy w niej 50 słuchaczy.


        Incjatywa powołania Katedry Zarządzania Jakością Żywności zrodziła się i była realizowana z połączenia Katedry Technologii Produktów Drobiarskich z Zakładem Techniki Jądrowej w Rolnictwie, którą organizował, utworzył i kierował przez wiele lat prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer, były Rektor naszej uczelni. Kierownikiem tej jednostki był też dr hab. prof. Jan Zabielski.Współpracę naukowo-badawczą obu jednostek przybliża artykuł prof. J. Zabielskiego  zamieszczony w materiałach sesji  pt. "Zapewnianie jakości i bezpieczeństwa wyrobów drobiarskich" ( wyd. UP w Poznaniu, 2013, str. 67- 69). O licznych i ciekawych dokonaniach prof. dr hab. Włodzimierza Fiszera oraz dr hab. prof. J. Zabielskiego można przeczytać w ich biogramach pochodzących z materiałów wydanych z okazji jubileuszu Wydziału Nauk o Żywności i Zywieniu pt. " 50 lat Wydziału Nauk o Zywności i Zywieniu 1962-2012" ( Wyd. UP w Poznaniu , pod red. T. Jankowskiego, str. 138, str.141).    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2014

Katedra Zarządzania Jakością Żywności kontynuuje tradycje i badania Katedry Technologii Produktów Drobiarskich jako jednostki administracyjnej ówczesnego Wydziału Technologii Żywności, kierowanej kolejno przez jej organizatorów w osobach Profesorów Adama Niewiarowicza (1918-1993) oraz Jacka Kijowskiego (1948-2013). W czerwcu 2013 r odbyła się uroczysta sesja  pt. "Zapewnianie jakosci i bezpieczeństwa wyrobów drobiarskich" poswięcona pamięci Profesora Adama Niewiarowicza. W lipcu 2013, po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł od nas Prof. dr hab. Jacek Kijowski. W uczelnianym czasopiśmie Wiesci Akademickie, nr 7-8, 2013, str. 2- 11, ukazały się materiały dotyczące życia, bogatej działalności i dzieła obu naszych Profesorów - wybitnych badaczy i dydaktyków.  Wieści akademickie,7-8, 2013