dr inż. Tomasz Szablewski

dr inż. Tomasz Szablewski

tel. +48 61 846 6262

email: - tszablew@up.poznan.pl

pokój.

Wykształcenie:

 • 2001-2006  Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka, mgr inż. Technologii żywności i Żywienia Człowieka, specjalność: Biotechnologia żywności.
 • 2004-2006 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Studium Przygotowania Pedagogicznego.
 • 2007-2008 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Podyplomowe Studium Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności.
 • 2006-2010 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Stacjonarne Studium Doktoranckie przy Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

Dodatkowe kwalifikacje i szkolenia

 • Asystent Systemu Zarządzania Jakością nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, 2008.
 • Szkolenie z zakresu "Monitoringu zanieczyszczeń w łańcuchu żywnościowym" J.S.HAMILTON POLAND Ltd. przy współudziale ISOQAR CEE Sp. z o.o. i LOMA SYSTEMS. 2008
 • Szkolenie z zakresu „Najnowszych metod w badaniach biologii komórki”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • Warsztaty „A workshop on Portuguese extra virgin olive oil” 17.07.2012 prof. Fatima Perez. UP Poznań.
 • Seminarium „Synteza organiczna XXS do XXL” MERCK – UAM, 06.06.2013.Seminarium „Synteza organiczna XXS do XXL” MERCK".
 • Seminarium „Spektrometria mas w analizie żywności”, 24-25.10.2013, UP Poznań, Sekcja Analizy Żywności Komitetu Nauk o Żywności PAN.

Przeważająca część mojej pracy naukowej związana jest z problematyką jakości i higieny głównie produktów drobiarskich.

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół następujących zagadnień:

 • określenie skuteczności przeciwdrobnoustrojowej promieniowania UV-C wobec mikroflory na powierzchni skorupy jaj konsumpcyjnych 
 • określenie skuteczności przeciwdrobnoustrojowej modyfikowanego lizozymu i jego potencjału aplikacyjnego
 • występowanie grzybów mikroskopowych i ich metabolitów w jajach różnych gatunków ptaków
 • ocena jakościowa jaj z różnych systemów utrzymania niosek
 • systemowe podejście w zapewnieniu bezpieczeństwa produkcji żywności

 

Udział w projektach badawczych:

 • Określenie skuteczności przeciwdrobnoustrojowej promieniowania UV-C wobec mikroflory powierzchni skorupy jaj konsumpcyjnych. MNiSW – wykonawca (2009-2010).
 • Wpływ promieniowania UV na jaja konsumpcyjne - badania własne - wykonawca (2007-2011).
 • Określenie stopnia zagrożenia występowania grzybów mikroskopowych oraz mikotoksyn w jajach konsumpcyjnych. 507.785.25 – badania dla młodych naukowców UP Poznań - kierownik (2011-2012).
 • Ocena możliwości występowania grzybów mikroskopowych oraz mikotoksyn w jajach pozyskiwanych z różnych systemów utrzymania niosek - kierownik, NCN SONATA (2013-2016).
 • Ocena zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem atmosfery kurników lotnymi związkami organicznymi oraz mikroorganizmami patogennymi w Polsce - wykonawca, NCN SONATA (2013-2016).

Publikacje 2015-2010

 1. Tomczyk Ł., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R. 2015. Nieśność oraz cechy jakościowe jaj pozyskanych w różnych systemach utrzymania kur niosek. rozdział w monografii „Zeszyty Naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim” pod red. Michała Kruszyńskiego. Wyd. Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. 480-481.
 2. Szablewski T., Tomczyk Ł., Cegielska-Radziejewska R. 2015. Charakterystyka mikroflory grzybowej izolowanej z treści jaj konsumpcyjnych. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 20(1), 8-11.
 3. Frala A., Kowalski R., Waśkiewicz A., Szablewski T. 2015. Wpływ marynowania na powstawanie heterocyklicznych amin w mięsie poddanym grillowaniu. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 20(1),46-51.
 4. Szablewski T., Tomczyk Ł., Cegielska-Radziejewska R. 2015. Metody analiz mikotoksyn. rozdział w monografii „Zeszyty Naukowe nr 3 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim” pod red. Michała Kruszyńskiego. Wyd. Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. 476-478.
 5. Szablewski T., Tomczyk Ł., Cegielska-Radziejewska R. 2015. Wybrane ilościowe metody oznaczania grzybów mikroskopowych. rozdział w monografii „Zeszyty Naukowe nr 3 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim” pod red. Michała Kruszyńskiego. Wyd. Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. 476-478.
 6. Kaczmarek A., Cegielska-Radziejewska R., Szablewski T., Zabielski J. 2015. TBARS and microbial growth predicative models of pork sausage stored at different temperatures. Czech Journal of Food Science. 33(4), 320-325.
 7. Olejnik-Schmidt A., Schmidt M. T., Sip. A., Szablewski T., Grajek W. 2014. Expression of bacteriocin divercin AS7 in Escherichia coli and its functional analysis. Annals of Microbiology. 64(3): 1197–1202.
 8. Cegielska-Radziejewska R.,  Szablewski T. 2014. Inhibition of food-borne bacteria by thermo-chemically modified egg white lysozyme. African Journal of Microbiology Research, 8(6), 590-597.
 9. Kijowski J., Kupińska E., Stangierski J., Tomaszewska-Gras J., Szablewski T. 2014. Paradigm of deep pectoral myopathy in broiler chickens. World's Poultry Science Journal, 70(1): 125-138.
 10. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T. 2014. Parametry żółtka jaj kur żywionych zgodnie z wymaganiami rolnictwa ekologicznego. Wiadomości Drobiarskie. 3/4, 19-24.
 11. Cegielska-Radziejewska R.,  Szablewski T. 2014. Zastosowanie modyfikowanego termiczno-chemicznie lizozymu do przedłużania trwałości żywności. Przemysł Chemiczny. 94(4): 542-546.
 12. Kleiber T., Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R. 2014.  Określenie wpływu stresu manganowego na zawartość pierwiastków śladowych w liściach pomidora (Lycopersicon esculentum mill.). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. 47(1): 89-95.
 13. Stuper-Szablewska K., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Ostrowska A., Matysiak A., Perkowski J. 2014. Zanieczyszczenie grzybami mikroskopowymi różnych rodzajów ściółki stosowanej w kurnikach. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 19(2): 199-204.
 14. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Tomczyk Ł. 2014. Oznaczanie ergosterolu jako chemicznego wskaźnika zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi.  rozdział w monografii „Technologia produkcji i bezpieczeństwo żywności” pod red. Tarko T., Duda-Chodak A., Witczak M., Najgebauer-Lejko D. Wyd. Małopolski Oddział PTTŻ, 170-175.
 15. Tomczyk Ł., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Cais-Sokolińska D. 2014. Ocena skuteczności procesu mycia i dezynfekcji powierzchni roboczych metodą pomiaru stężenia ATP. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 19(4): 299-302.
 16. Ostrowska A., Stuper-Szablewska K., Szablewski T., Perkowski J. 2014. Rozkład mykobioty oraz trichotecenów we frakcjach ziarna owsa przechowywanego w różnych warunkach. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 19(4): 309-314.
 17. Kleiber T., Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R. 2014. Określenie zależności pomiędzy zawartością manganu w pożywce a stężeniem pierwiastków śladowych w owocach pomidora (Lycopersicon Esculentum Mill.). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 6 (97), 81 – 91.
 18. Cegielska-Radziejewska R., Stuper-Szablewska K., Szablewski T. 2013. Microflora and mycotoxin contamination in poultry feed mixtures from western Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 20(1):30-3.
 19. Cegielska-Radziejewska R.,  Szablewski T. 2013. Effect of modified lysozyme on the microflora and sensory attributes of ground pork. Journal of Food Protection. 76(2):338-42.
 20. Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Kontecka H. 2013. Microbiological response of Japanese Quail eggs to disinfection and location in the setter during incubation. Foila Biologica. 61, (1-2), 119-124.
 21. Stuper-Szablewska K., Szablewski T., Ostrowska A., Matysiak A., Perkowski J. 2013. Zanieczyszczenie grzybami mikroskopowymi pomieszczeń gospodarczych na terenie Wielkopolski w 2010 roku. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 2, 161-166.
 22. Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Kontecka H. 2013. Egg morphometry and eggshell quality in ring-necked pheasant kept in cages. Annals of Animal Science. 13(3), 531-541.
 23. Szablewski T., Gornowicz E.,  Stuper-Szablewska K., Kaczmarek, A., Cegielska-Radziejewska R. 2013. Skład mineralny treści jaj kur ras zachowawczych z chowu ekologicznego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 5(90), 42-51.
 24. Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Stuper-Szablewska K., Rudzińska M., Leśnierowski G., Szulc K. 2013. Effect of housing system and eggshell colour on biochemical and microbiological characteristics of pheasant eggs. Archiv fur Gelflugelkunde. 77(4), 226-233.  
 25. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T. 2013. Ecological management system as a factor influencing egg yolk quality. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 58(3), 161-164.
 26. Gornowicz E., Węglarzy K., Szablewski T. 2013. Jakość skorupy jaj pozyskanych metodami ekologicznymi. Wiadomości Zootechniczne, 51, 4:19-30.
 27. Szablewski, T., Cegielska-Radziejewska, R., Kaczmarek, A., Kijowski, J. 2012. Competition effects of microorganisms on shell surface of table eggs. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2 (81): 119-130.
 28. Nowaczewski S., Stuper K., Szablewski T., Kontecka H. 2011. Microscopic fungi in eggs of ring-necked pheasants kept in aviaries. Poultry Science. 90: 2467-2470.
 29. Cegielska-Radziejewska R., Szablewski T., Leśnierowski G., Kijowski J. 2011. Przeciwbakteryjne działanie modyfikowanego lizozymu wobec mikroflory rozdrobnionego mięsa wieprzowego. Towaroznawstwo w kształtowaniu jakości i cech prozdrowotnych  żywności. Red. Samotyja U., Małecka M. Wyd. UE Poznań, 186-194.
 30. Szablewski T., Rudzińska M., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. 2011. Comparative analysis of fatty acids profile and cholesterol content of eggs yolks of different breeds laying hens housed in ecological conditions. Selected problems of nutraceutical and functional food. Red. Trziszka T. Bobak Ł., Kaźmierska M. Wrocław. s. 99-106.
 31. Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E., Kijowski J. 2010. Jakość i bezpieczeństwo jaj konsumpcyjnych znakowanych laserowo. Aparatura Badawcza i dydaktyczna. 1, s. 27-31.
 32. Szablewski T., Stuper K., Cegielska-Radziejewska R., Kijowski J., Perkowski J. 2010. Ergosterol as an indicator of the presence of microscopic fungi in eggs for human consumption produced in different husbandry systems. Poultry Science. 89:2491-2493.
 33. Szablewski T., Kaczmarek A., Cegielska-Radziejewska R., Kijowski J. 2010. Ocena barwy skorupy i żółtka wybranych rodów kur nieśnych. Zeszyty Problemowe Nauk Rolniczych. 553, 211-216
 34. Cegielska-Radziejewska R., Leśnierowski G., Szablewski T., Kijowski J. 2010. Antybakteryjna aktywność modyfikowanych preparatów lizozymu w stosunku do bakterii Pseudomnoas  fluorescens. Zeszyty Problemowe Nauk Rolniczych. 553, 21-29.
 35. Kaczmarek A., Kijowski J., Zabielski J., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R. 2010. Szacowanie wpływu temperatury przechowywania na jakość sensoryczną nietrwałych wyrobów mięsnych na przykładzie wędliny pasztetowej. Nauka. Przyroda. Technologie. 4, 3: 39.
 36. Cegielska-Radziejewska R., Szablewski T., Leśnierowski G., Kijowski J. 2010. Przeciwbakteryjna aktywność modyfikowanego lizozymu wobec bakterii Proteus mirabilis i Pseudomonas fluorescens. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 3, 79-84.
 37. Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Kaczmarek A., Kijowski J. 2010. Zastosowanie promieniowania UV-C do higienizacji skorup jaj zanieczyszczonych bakteriami z rodziny Enterobacteriaceae. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 3, 127-132.
 38. Cegielska-Radziejewska R., Leśnierowski G., Szablewski T., Kijowski J. 2010. Physico-chemical properties and antibacterial activity of modified egg white—lysozyme. European Food Research Technology 231: 959–964.
 39. Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R. 2010. Regeneracja komórek bakterii Escherichia coli uszkodzonych promieniowaniem ultrafioletowym o długości fali 254 nm. Gospodarka. Technologia. Przedsiębiorstwo. Red. Maria Sławińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. s. 188-198.
 • Nagrody JM Rektora UP w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami: zespołowa II stopnia – 2011, zespołowa I stopnia – 2012 i za wyróżniającą pracę doktorską – zespołowa III stopnia – 2011
 • Nagroda za najlepsza pracę badawczą z zakresu nauk o żywności pt.: „Wpływ promieniowania UV na stan mikrobiologiczny skorupy oraz jakość treści jaj”, opublikowaną w czasopiśmie naukowym „Żywność” Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności w 2009 roku.
 • Nagroda za zajęcie I miejsca w kategorii prezentacja ustna za doniesienie pt.: „Zagrożenie występowania pleśni oraz mikotoksyn w jajach konsumpcyjnych”  na XV Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Wrocław, 2010.
 • Nagroda z zajęcia III miejsca w kategorii plakat pt:” Analiza składu mineralnego treści jaj kur utrzymywanych w warunkach ekologicznych” na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Rozwój aparatury i prac naukowo badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz analityce. COBRABID Łomża, 23-25.05.2012
 • Wyróżnienie dla Młodych, Aktywnych Naukowców za rok 2012, fundacji Pro Scientia et Vita Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk.
 • Nagroda z zajęcia I miejsca w kategorii plakat pt: ”Pleśnie z rodzaju Fusarium i mikotoksyny fuzaryjne w treści jaj konsumpcyjnych” na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Rozwój aparatury i prac naukowo badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz analityce. COBRABID Zakopane, 15-17.10.2013