dr hab. Renata Cegielska-Radziejewska

dr inż. Renata Cegielska-Radziejewska

tel. +48 61 848 7323

email: - renatara@au.poznan.pl

pokój. 25.1

Wykształcenie

 • 1989 - mgr biologii, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
 • 1999 - doktor nauk rolniczych z zakresu technologii żywności i żywienia, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • 2015 - doktor habilitowany nauk rolniczych z zakresu technologii żywności i żywienia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szkolenia:

 • „Zastosowanie szybkich metod mikrobiologicznych i sond genetycznych w analizie żywności”, AR w Poznaniu, Politechnika Łódzka, Fachhochschule Lippe Lemgo, Deutschland, 1998.
 • „System HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli”, SIT NOT Spoż., Zakopane, 2001.
 • Studia Podyplomowe (dwusemestralne) w zakresie Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności, Akademia Rolnicza w Poznaniu, 2002.
 • Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością i HACCP AR w Poznaniu, 2002.
 • Asystent Jakości, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, 2003.
 • Auditor Wiodący ISO 9000: 2000; BSI Management Systems, 2005.

Staże:

 • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu – Pracownia Badań Mikrobiologicznych,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu,
 • Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, SGGW, Warszawa
 • University of Bristol, Faculty of Medical and Veterinary Sciences, Division of Food    Animal Science, Langford, UK
 • Uniwersytet w Turku, Finland
 • X Workshop on Rapid Methods and Automation in Food Microbiology, Universitat Autonoma de Barcelona
 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Mikrobiologia mięsa drobiowego i jego przetworów
 • Mikrobiologia jaj i przetworów z jaj
 • Wykorzystanie modyfikowanej atmosfery do przedłużania trwałości mięsa i przetworów z mięsa
 • Możliwości wykorzystania składników jaj o właściwościach przeciwbakteryjnych
 • Metody kontroli mikotoksyn
 • Występowanie grzybów mikroskopowych i mikotoksyn w jajach

Udział w projektach badawczych

 • Projekt badawczy KBN 5. S.30700106: „Rola atmosfery modyfikowanej w opóźnianiu zmian enzymatycznych, chemicznych i mikrobiologicznych mięsa i przetworów drobiowych” (1994-1996)
 • Projekt badawczy KBN 5P06G 01410: „Opracowanie metod otrzymywania i wykorzystania lizozymu (N-acetylomuramylohydrolaza) o wysokiej aktywności przeciwbakteryjnej”  (1996-1998)
 • Projekt badawczy KBN 5P06G 03818: „Otrzymywanie dimerycznej (polimerycznej) formy lizozymu z białka jaja oraz jego antybakteryjne właściwości”, (2000-2002)
 • Projekt celowy KBN 6P06 021 2001 C/5492: „Opracowanie technologii wytwarzania aseptycznych produktów białkowych z treści jaj”, (2002-2005)
 • Projekt badawczy KBN 2P06T 009 26: „Nowe sposoby rozszerzenia spektrum antybakteryjnego działania czystych form polimerycznych lizozymu”, (2004-2007)
 • Projekt badawczy międzynarodowy Action COST 923 finansowany przez UE: “Ring test within EU on methods or evaluation of egg abumen functional properties” (2003-2004)
 • Projekt badawczy NCN SONATA 4 2012/07/D/NZ9/01004: ”Ocena możliwości występowania grzybów mikroskopowych oraz mikotoksyn w jajach pozyskiwanych z różnych systemów utrzymania niosek”, (2013-2016)
 • ryjnych
 • Metody kontroli mikotoksyn
 • Występowanie grzybów mikroskopowych i mikotoksyn w jajach

Dorobek naukowy 2011-2015:

 

Publikacje:

 

 • Cegielska-Radziejewska R., Szablewski T., Leśnierowski G., Kijowski J. 2011. Przeciwbakteryjne działanie modyfikowanego lizozymu wobec mikroflory rozdrobnionego mięsa wieprzowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 184-192.
 • Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Kaczmarek A., Kijowski J. 2012. Konkurencyjne oddziaływania mikroorganizmów na powierzchni skorup jaj konsumpcyjnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2, (81), 119-130
 • Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Kontecka H. 2013.Microbiological response of japanese quail eggs to disinfection and location in the setter during incubation. Folia Biologica (Kraków), 61, 1-2, 119-124.
 • Cegielska-Radziejewska R., Stuper K., Szablewski T. 2013. Microflora and mycotoxin contamination in poultry feed mixtures from western Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 20, 1, 30-35.
 • Kijowski J., Marciszewska C., Cegielska-Radziejewska R., Popiół A. 2013. Effect of lysozyme treatment on quality and bacterial contamination of chilled chicken legs. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 57, (1), 79-84.
 • Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Stuper-Szablewska K., Rudzińska M., Leśnierowski G., Kontecka H., Szulc K. 2013. Effect of housing system and eggshell colour on biochemical and microbiological characteristics of pheasant eggs. Archiv für Geflügelkunde, 4, 77, 226-233
 • Leśnierowski G., Borowiak R., Cegielska-Radziejewska R. and J. Stangierski. 2013. Resorcinol as protective agent in thermo-chemical modification of lysozyme. Food Technology and Biotechnology, (in press),
 • Leśnierowski G., Borowiak R., Cegielska-Radziejewska R., Stangierski J. 2013. Use of calcium ions in the thermal-chemical modification of lysozyme. Przemysł Chemiczny, 92, 8, 1431-1436.
 • Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Kontecka H.  2013. Egg morphometry and eggshell quality in ring-necked pheasants kept in cages. Annals of Animal Science, 13, 3, 531-541.
 • Kijowski J., Leśnierowski G., Cegielska-Radziejewska R. 2013. Jaja cennym źródłem składników bioaktywnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5, 90, 29-41
 • Szablewski T., Gornowicz E., Stuper-Szablewska K., Kaczmarek A., Cegielska-Radziejewska R. 2013. Skład mineralny treści jaj kur ras zachowawczych z chowu ekologicznego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5, 90, 42-51
 • Leśnierowski G., Cegielska-Radziejewska R. 2012. Potential possibilities of production, modification and practical application of lysozyme. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria, 11, (3), 223-230
 • Kijowski J., Popiół A., Cegielska-Radziejewska R., Kaczmarek A., Budzyk J. 2013. Effect of selected antibacterial compounds on microbiological contamination of chicken carcasses. Medycyna Weterynaryjna, 69, 6, 369-373
 • Cegielska-Radziejewska R., Szablewski T. 2013. Effect of modified lysozyme on the microflora and sensory attributes of ground pork. Journal of Food Protection, 76, 2, 338-342.
 • Cegielska-Radziejewska R.,  Szablewski T. 2014. Inhibition of food-borne bacteria by thermo-chemically modified egg white lysozyme. African Journal of Microbiology Research, 8(6): 590-597.
 • Kleiber T., Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R. 2014. Określenie zależności pomiędzy zawartością manganu w pożywce a stężeniem pierwiastków śladowych w owocach pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.), 6, 97: 81-91.
 • Cegielska-Radziejewska R.,  Szablewski T. 2014. Zastosowanie modyfikowanego termiczno-chemicznie lizozymu do przedłużania trwałości żywności. Przemysł Chemiczny. 94(4): 542-546.
 • Tomczyk Ł., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Cais-Sokolińska D. 2014. Ocena skuteczności procesu mycia i dezynfekcji powierzchni roboczych metodą pomiaru stężenia ATP. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 19(4): 299-302.
 • Kleiber T., Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R. 2014.  Określenie wpływu stresu manganowego na zawartość pierwiastków śladowych w liściach pomidora (Lycopersicon esculentum mill.). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. 47(1): 89-95.
 • Stuper-Szablewska K., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Ostrowska A., Matysiak A., Perkowski J. 2014. Zanieczyszczenie grzybami mikroskopowymi różnych rodzajów ściółki stosowanej w kurnikach. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 19(2): 199-204.
 • Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Tomczyk Ł. 2014. Oznaczanie ergosterolu jako chemicznego wskaźnika zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi.  rozdział w monografii „Technologia produkcji i bezpieczeństwo żywności” pod red. Tarko T., Duda-Chodak A., Witczak M., Najgebauer-Lejko D. Wyd. Małopolski Oddział PTTŻ, 170-175.
 • Szablewski T., Tomczyk Ł., Cegielska-Radziejewska R. 2015. Charakterystyka mikroflory grzybowej izolowanej z treści jaj konsumpcyjnych. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 20(1), 8-11.
 • Tomczyk Ł., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R. 2015. Nieśność oraz cechy jakościowe jaj pozyskanych w różnych systemach utrzymania kur niosek. rozdział w monografii „Zeszyty Naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim” pod red. Michała Kruszyńskiego. Wyd. Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. 480-481.
 • Szablewski T., Tomczyk Ł., Cegielska-Radziejewska R. 2015. Metody analiz mikotoksyn. rozdział w monografii „Zeszyty Naukowe nr 3 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim” pod red. Michała Kruszyńskiego. Wyd. Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. 476-478.
 • Szablewski T., Tomczyk Ł., Cegielska-Radziejewska R. 2015. Wybrane ilościowe metody oznaczania grzybów mikroskopowych. rozdział w monografii „Zeszyty Naukowe nr 3 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim” pod red. Michała Kruszyńskiego. Wyd. Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. 476-478.

 

Doniesienia konferencyjne:

 • Stuper K., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska  R., Perkowski J. 2011. Contamination of broiler feed from Wielkopolska region with microscopic fungi and mycotoxins. XXIII International Symposium PB WPSA “Science for poultry practice poultry practice for science”, Poznań, Poland, 13-15 September.
 • Szablewski T., Cegielska-Radziejewska  R., Gornowicz E., Kijowski J. 2011. Study of the quality properties of the eggshell in relation to the breeding strains. XXIII International Symposium PB WPSA “Science for poultry practice poultry practice for science”, Poznań, Poland, 13-15 September.
 • Szablewski T., Stuper K., Cegielska-Radziejewska  R., Sobczak J., Kijowski J., Perkowski J. 2011. Growth of microscopic fungi in table eggs. XXIII International Symposium PB WPSA “Science for poultry practice poultry practice for science”, Poznań, Poland, 13-15 September.
 • Szablewski T., Stuper K., Cegielska-Radziejewska  R., Kijowski J., Perkowski J. 2011. Występowanie grzybów mikroskopowych w jajach konsumpcyjnych. XVIII Konferencja Krajowa „Grzyby mikroskopowe i ich metabolity”, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań, 6-7.04.
 • Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska  R., Kontecka H. 2012. Relationship between egg morphometry, eggshell quality and its colour parameters in ring-neck pheasants. XXIV International Symposium PB WPSA “Science for poultry practice – poultry practice for science”, Kołobrzeg, Poland, 12-14 September.
 • Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Kontecka H. 2012. Housing system and eggshell colour vs. egg chemical composition of pheasant eggs. XXIV International Symposium PB WPSA “Science for poultry practice – poultry practice for science”, Kołobrzeg, Poland, 12-14 September.
 • Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. 2012. Phenolic acids profile compounds in hen eggs. XXIV International Symposium PB WPSA “Science for poultry practice – poultry practice for science”, Kołobrzeg, Poland, 12-14 September.
 • Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. 2012. Evaluation of microscopic fungi in the egg content from the laying hens kept in organic conditions. XXIV International Symposium PB WPSA “Science for poultry practice – poultry practice for science”, Kołobrzeg, Poland, 12-14 September.
 • Cegielska-Radziejewska R., Szablewski T. 2013. Antimicrobial activity of modified lysozyme isolated from the egg white. XXV International Poultry Symposium PB WPSA ”Science for poultry practice-poultry practice for science”, Zegrze k. Warszawy, Poland, 2-4 September.
 • Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Perkowski J., Szablewski T. 2013. Microbial contamination of environment in which the hen house are kept on sawdust. XXV International Poultry Symposium PB WPSA ”Science for poultry practice-poultry practice for science”,  Zegrze k. Warszawy, Poland, 2-4 September.
 • Stuper-Szablewska K., Stelmach A., Cegielska-Radziejewska R., Szablewski T. 2013. Assessment of environment nuisance microbiological fumes from the hen-house. XXV International Poultry Symposium PB WPSA ”Science for poultry practice-poultry practice for science”, Zegrze k. Warszawy, Poland, 2-4 September.
 • Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E., Nowaczewski S. 2013. Microscopic fungi and mycotoxins in table eggs – model research. XXV International Poultry Symposium PB WPSA ”Science for poultry practice-poultry practice for science”, Zegrze k. Warszawy, Poland, 2-4 September.
 • Cegielska-Radziejewska R. 2013. Kontrola zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji mięsa drobiowego i jaj. Seminarium poświęcone pamięci Profesora Adama Niewiarowicza „Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa wyrobów drobiarskich”, Poznań, 14.06.
 • Ostrowska A., Cegielska-Radziejewska R., Perkowski J., Stuper-Szablewska K. 2013. Mycotoxins in the staples of poultry. Proceedings of the XXV International Poultry Symposium PB WPSA ”Science for poultry practice-poultry practice for science”, Zegrze k. Warszawy, Poland, 2-4 September.
 • Nowaczewski S., Szablewski T., Rudzińska M., Leśnierowski G., Cegielska-Radziejewska R. 2014. Effect of japanese quails age on cholesterol and lysozyme content in egg. Wrocław Banff Egg Forum, “Egg: Bioactive Treausure” 25-27 June, Wrocław, Poland.
 • Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E., Nowaczewski S., Tomczyk Ł. 2014. Microscopic fungi and their metabolites in table eggs. Wrocław Banff Egg Forum, “Egg: Bioactive Treausure” 25-27 June, Wrocław, Poland, 43.
 • Cegielska-Radziejewska R., Szablewski T. 2014. Extension of the shelf-life of pork meat packaged in a modified atmospheres by treatment with thermochemically modified lysozyme. 6th International Conference on the “Quality and Safety in Food Production Chain” 26-27 June 2014, Wrocław, Poland, 40.
 • Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Tomczyk Ł. 2014. Oznaczanie ergosterolu jako chemicznego wskaźnika zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi. XI Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku”, Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne. 18-19.09.2014, Kraków.
 • Tomczyk Ł., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Stuper-Szablewska K., Konieczny P. 2014. Impact assessment of the management of poultry  on the environment. 9th International Conference of Young Naturalists - "From Biotechnology to Environment Protection". 6-8.11.2014. Zielona Góra.
 • Cegielska-Radziejewska R., Szablewski T., Kołodziejczak T. 2014. Audit jako narzędzie weryfikacji systemu HACCP. Konferencja Naukowa Identyfikacja i Ocena Żywności o Gwarantowanej Wysokiej Jakości. 18.11.2014. Poznań.
 • Tomczyk Ł., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Konieczny P. 2015. Mikotoksyny oraz sposoby ustalania mikotoksynotwórczości. IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu „Nauka dla środowiska Przyrodniczego” 23-25.04.
 • Tomczyk Ł., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Ostrowska A. 2015. Mikotoksyny w produktach żywnościowych. IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu „Nauka dla środowiska Przyrodniczego” 23-25.04.
 • Łukasz Tomczyk, Tomasz Szablewski, Renata Cegielska-Radziejewska. 2015: Nieśność oraz cechy jakościowe jaj pozyskanych w różnych systemach utrzymania kur niosek. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,MŁODZI DLA NAUKI'', Karpacz, 5-7.02.
 • Szablewski T., Tomczyk Ł., Cegielska-Radziejewska R. 2015: Wybrane ilościowe metody oznaczania grzybów mikroskopowych. Międzynarodowa konferencja naukowa- ,,THE STUDENTS’ EXCHANGE OF SCIENTIFIC IDEAS IN THE XXI CENTURY'', Zakopane, 16-18.04.
 • Szablewski T., Tomczyk Ł., Cegielska-Radziejewska R. 2015: Metody analizy mikotoksyn. Międzynarodowa konferencja naukowa- ,,THE STUDENTS’ EXCHANGE OF SCIENTIFIC IDEAS IN THE XXI CENTURY'', Zakopane. 16-18.04.2015.
 • Łukasz Tomczyk, Tomasz Szablewski, Renata Cegielska-Radziejewska. 2015: Microscopic fungi and their metabolites in eggs. IVth International session of young scientific staff „FOOD – QUALITY AND PERSPECTIVES”, Rzeszów, 14-15.05.

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • Nagroda Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu -  Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, 1994.
 • Nagroda Rektora Akademii Rolniczej im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu - Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, w tym opracowanie podręcznika, 2005.
 • Nagrody Rektora Akademii Rolniczej im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu – za osiągnięcia naukowe 2000, 2010, 2011, 2013.
 • Dyplom Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, za najlepszą pracę badawczą z zakresu nauk o żywności, opublikowaną w czasopiśmie naukowym Żywność.Nauka.Technologia.Jakość. w 2009 roku
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, 2013.