dr inż Agata Biadała

 Agata Biadała

tel. +48 61 846 6261

email: - agata.biadala@up.poznan.pl

pokój.

2004-2008      Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, studia inżynierskie w zakresie Zarządzania jakością żywności

2008-2009      Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, studia magisterskie specjalność Technologia żywności

2009-2014      Stacjonarne Studium Doktoranckie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i  Żywieniu, Katedra Technologii Mleczarstwa

2009-2010     Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2010-2011      Studia podyplomowe: „Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych”, Politechnika Poznańska

 

Dodatkowe kwalifikacje:

2010              Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością Nr10942

2010              Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością i HACCP Nr 403/09/SP

 

Szkolenia:

 • „Zastosowanie pomiarów reologicznych w analizie żywności” Labo Plus

 • „Funkcjonowanie łańcucha żywnościowego i kierunki zmian”, Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Szkolenie z zakresu tekstury i analizy cech wytrzymałościowych produktów spożywczych oraz obsługi analizatora tekstury TA.XT Plus Stable Micro Systems 

 • Szkolenie dotyczące pomiaru aktywności wody z wykorzystaniem aparatu AQUA LAB Seria

 • „Kreowanie marki z perspektywy Londynu”, szkolenie organizowane przez Ambasadę Wielkiej Brytanii w Warszawie

 • „Przegląd unijnych i krajowych wymagań prawnych dla branży mleczarskiej. Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe w branży mleczarskiej”, organizowane przez Związek Prywatnych Przetwórców Mleka

 • Szkolenie z zakresu obsługi spektrofotometru UV-VIS, „DONSERV”

 • Uczestnictwo w Entrepreneurship Summer Academy Tradeit, 6-10.06.2016 Poczdam, Berlin

- systemowe podejście do zarządzania organizacją oraz zapewnienie jakości w łańcuchu żywnościowym

- kształtowanie jakości produktów spożywczych, implementacja nowych rozwiązań technologicznych,

- ocena stabilności procesów  produkcyjnych

- żywność funkcjonalna, ze szczególnym uwzględnieniem produktów mlecznych

- nowoczesne metody analityczne w ocenia jakości produktów spożywczych

 1. Lasik A., Lasik M., Pikul J. (2010). Wpływ rodzaju mleka na aktywność bakterii fermentacji mlekowej i drożdży w napojach fermentowanych. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 4 (15), 51-56.

 2. Lasik A., Pikul J., Danków R., Cais – Sokolińska D. (2010). Probiotyczne, mleczne napoje fermentowane z mleka różnych gatunków ssaków. W: Probiotyki w Żywności, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s.244-262

 3. Danków. R., Pikul J., Lasik A., Teichert J., Osten – Sacken N. (2010). Właściwości funkcjonalne oraz jakość mikrobiologiczna liofilizatu kumysu. W: Probiotyki w Żywności, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, 237-251.

 4. Kowalska E., Cais – Sokolińska D., Lasik A. (2010) Colour changes of vacuum packed and marinated mozzarella cheese resulting from microwave heating before and after freezing. Towaroznawcze Problemy Jakości 4(25), 84-90.

 5. Lasik A., Pikul J., Danków R., Cais – Sokolińska D. (2011) The fermentation dynamics of sheep milk with increased proportion of whey proteins. Acta Scientarum  Polonorum, Technologia Alimentaria 10(2), 155-163.

 6. Lasik A., Pikul J. (2012) Production of fermented goat beverage using a mixed starter culture of lactic acid bacteria and yeasts. Engineering in Life Sciences 12, 486-493.

 7. Cais-Sokolińska D., Pikul J., Lasik A. (2012). The effect of smoking on changes in functional attributes of Mozzarella cheese. African Journal of Biotechnology 11 (64), 12773-12776.

 8. Pikul J., Rudzińska M., Teichert J., Lasik A., Danków R., Przybylski R. (2013).  Cholesterol oxidation during storage of UHT-treated bovine and caprine milk. International Dairy Journal 30, 29-32.

 9. Cais- Sokolińska D., Lasik A., Pikul J. (2014).  Influence of water-soluble nitrogen and free amino groups on sensory attributes of smoked Mozzarella cheese. International Journal of Food Properties 17, 1369- 1378.

 10. Makowska A., Cais – Sokolińska D., Lasik A. (2014). Effect of technological factors on water activity of extruded corn product with an addition of whey proteins. Acta Scientarium Polonorum 13 (3), 243-247.

 11. Lasik A. (2015). Mleczne napoje fermentowane – charakterystyka i technologia wytwarzania. Mleczarskie Technologie, (1), 30-33.

 12. Lasik, A., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Tomczyk Ł., Zabielski J. (2016). Zastosowanie mikrobiologii prognostycznej do oceny bezpieczeństwa żywności. Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu żywnościowym. 41-49.

 13. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Tomczyk Ł., Lasik A. (2016). Drobnoustroje i produkty ich metabolizmu w środowisku kurnika a jakość i bezpieczeństwo jaj. Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu żywnościowym. 50-64.

 14. Cegielska – Radziejewska R., Szablewski T., Bochna K., Lasik A., Tomczyk Ł. (2016). Preferencje konsumentów jaj w Wielkopolsce i wybranym regionie Holandii. Żywność dla świadomego konsumenta. 64-72.

 15. Tomczyk Ł., Szablewski T., Cegielska – Radziejewska R., Lasik A. (2016). Jakość jaj pozyskiwanych z klatkowego systemu utrzymania kur niosek. Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu żywnościowym. 57-64.

 16. Lasik A. (2016). Metody przedłużania trwałości mleka spożywczego. Mleczarskie Technologie, (1), 24-26.

 17. Lasik A. (2016). Probiotyki w mleczarstwie. Mleczarskie Technologie, (1), 28-29.

 18. Lasik A., Pikul J., Majcher M., Lasik-Kurdyś M., Konieczny P. (2016) Characteristics of fermented ewe milk product produced by an increased ratio of natural whey protein to caseins of the milk. Small Ruminant Research, 144, 283- 289.

 19. Biadała A. (2016). Tłuszcz mleczny – bogactwo składników odżywczych. Mleczne Technologie (3), 26-27.

 20. Biadała A. (2016). Higiena w produkcji i przetwarzaniu mleka. Mleczne Technologie (3), 62-63.

 21. Badała A. (2017). CLA naturalnie występujący w produktach mlecznych – budowa i właściwości funkcjonalne. Mleczne Technologie (1), 48-49.

 22. Biadała A. (2017). Metody zwiększania zawartości składników bioaktywnych w mleku. Mleczne Technologie (1), 50-51.

 23. Biadała A. (2017). Procesy membranowe – zastosowanie w mleczarstwie. Mleczne Technologie (2), 24-25.

 24. Biadała A. (2017). Wpływ technologii na konsystencję i teksturę mlecznych napojów fermentowanych. Mleczne Technologie (2), 30-31.

2013   „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie  8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PO KL realizowanego w latach 2012-2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013