Granty aktualnie realizowane

L.p.

Temat

Kierownik

Okres realizacji

1 Identyfikacja lipidomicznych biomarkerów rozpoznawania autentyczności olejów jadalnych wsparta profilowaniem DSC i chemometrią  (OPUS 16)   Dr hab  J. Tomaszewska - Gras     2019-2022

  Granty zakończone

L.p.

Temat

Kierownik

Okres realizacji

1 Ocena aktywności bioaktywnych peptydów powstających z mleka koziego na drodze fermentacji prowadzonej przez mikroflorę ziarna kefirowego (MINIATURA-1)  Dr inż A. Biadała  2018-2019
2 Właściwości przeciwutleniające i przeciwbakteryjne ekstraktów roślinnych i ich zastosowanie  do ochrony jakości mięsa w trakcie przechowywania Dr inż. M. Muzolf-Panek 2015-2018
2 Ocena możliwości występowania grzybów mikroskopowych oraz mikotoksyn w jajach pozyskiwanych z różnych systemów utrzymania niosek.  dr inz T. Szablewski  2013-2017

3

Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do wykrywania zafałszowań tłuszczów jadalnych 

Dr J. Tomaszewska- Gras

2010-2014

4

Określenie skuteczności przeciwdrobnoustrojowej promieniowania UV – C wobec mikroflory powierzchni skorupy jaj konsumpcyjnych

Prof. dr hab.J. Kijowski

2009-2010

5

Otrzymywanie dimerycznej formy lizozymu z białka jaja oraz jego antybakteryjne właściwości

Prof. dr hab.J.  Kijowski

2000-2004

6

Wpływ zmian zachodzących post mortem w białkach cytoszkieletowych na kształtowanie się cech jakościowych mięsa drobiowego

Prof. dr hab.J. Kijowski

1998-1999

7

Opracowanie metod otrzymywania i wykorzystania lizozymu ( N-acetylomuramylo-hydrolaza) o wysokiej aktywności przeciwbakteryjnej z białka jaja

Prof. dr hab.J. Kijowski

1996-1998

8

Technologia pozyskiwania, charakterystyka, utrwalanie i wykorzystanie preparatów białkowych typu surimi z mięsa drobiu odzyskanego mechanicznie

Prof. dr hab.J.Kijowski

1991-1994

 

PUBLIKACJE 

 
2022
 
1. Konieczny, P.; Andrzejewski, W.; Yang, T.; Urbańska, M.; Stangierski, J.; Tomczyk, Ł.; Mikołajczak, B. Selected Quality Attributes of Freshwater Mussel Powder as a Promising Ingredient for Pet Food. Animals 202212, 90. https://doi.org/10.3390/ani12010090   100 pkt, IF = 2,70

2. Goryńska-Goldmann E., Gazdecki M., Taczanowski M., Wielicka-Regulska A (2022). Uwarunkowania reformy struktury organów kontroli żywności w Polsce - potrzeba wprowadzania zmian systemowych w Polsce (Conditions for the Reform of the Structure of Food Control Authorities – the Need to Introduce Systemic Changes in Poland). Kontrola Państwowa, 1. 27-50. 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.49.  40 pkt 

3. Islam, Mahbuba; Bełkowska, Liliana; Konieczny, Piotr; Fornal, Emilia; and Tomaszewska-Gras, Jolanta (2022) "Differential scanning calorimetry for authentication of edible fats and oilseWhat can we learn from the past to face the current challenges?" Journal of Food and Drug Analysis , Vol. 30 : Iss. 2 , Article 2.  https://doi.org/10.38212/2224-6614.3402  , 140 pkt , IF = 6,04. 

4. Kowalska, Joanna, Homska, Natalia, Hoffmann, Lilianna, Rawski, Mateusz, Czyżak-Runowska, Grażyna, Konieczny, Piotr, Kierończyk, Bartosz and Mazurkiewicz, Jan. "How potentially sustainable solutions may be unsustainable in practice: carrot pomaces in common carp nutrition" Annals of Animal Science, vol.0, no.0, 2022, pp.-. https://doi.org/10.2478/aoas-2022-0039   140 pkt , IF = 2,53

5. Pawlak T., Pilarska A., Przybył K., Stangierski J., Ryniecki A., Cais-Sokolińska D., Pilarski K.,  Peplińska B. (2022). Application of Machine Learning Using Color and Texture Analysis to Recognize Microwave Vacuum Puffed Pork Snacks. Applied Sciences. 12, 5071. https://doi.org/10.3390/app12105071  , 100 pkt; IF=2,679

6. Liu Wenping, Muzolf-Panek Małgorzata, Kleiber Tomasz. The effect of various foliar treatments and nitrogen nutrition levels on the yield and physicochemical parameters of flowering chinese cabbage. Agronomy-Basel. 2022, vol. 12 (iss. 3), 737. 100pkt., IF = 3,949

7. Muzolf-Panek Małgorzata, Waśkiewicz Agnieszka. Relationship between phenolic compounds, antioxidant activity and color parameters of red table grape skins using linear ordering analysis
Appl. Sci.-Basel. 2022, vol. 12 (iss. 12), 6146. 100pkt., IF-2,838
 
8. Mahbuba Islam, Muzolf-Panek Małgorzata, Emilia Fornal, Jolanta Tomaszewska-Gras. DSC isothermal and non-isothermal assessment of thermo-oxidative stability of different cultivars of Camelina sativa L. seed oils. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Published online 13 May 2022. 100pkt., IF-4,755

9. Przybył, K.; Adamski, F.; Wawrzyniak, J.; Gawrysiak-Witulska, M.; Stangierski, J.; Kmiecik, D. Machine and Deep Learning in theEvaluation of Selected Qualitative Characteristics of Sweet Potatoes Obtained under Different Convective Drying Conditions. Appl. Sci. 2022, 12, 7840. https://doi.org/10.3390/app12157840  100pkt., IF-2,838

10.Stangierski, J.; Baranowska, H.M.; Rezler, R.; Kawecki, K. The Effect of Packaging Methods, Storage Time and the Fortification of Poultry Sausages with Fish Oil and Microencapsulated Fish Oil on Their Rheological and Water-Binding Properties. Molecules 2022, 27, 5235. https://doi.org/10.3390/molecules27165235 100pkt., IF-4,927

 

2021 ( lista JCR -od 2019 Inne)

 

1.. Leśnierowski G., Yang T. (2021) Lysozyme and its modified forms: a critical appraisal of selected properties and potential. Trends in Food Science & Technology, Volume 107, January 2021, Pages 333-342,   200 pkt., IF= 11,02. 

2. Stangierski J., Rezler R., Grześ B., Andrzejewski W., Konieczny P. (2021). Physicochemical characteristics of surimi-like material made from the muscle tissues of freshwater mussels (Sinanodonta woodiana Lea, 1834). Journal of Food Measurement and Characterization15, 2161–2172 (2021). https://doi.org/10.1007/s11694-020-00801-w 40 pkt, IF = 1,65

3. Nowaczewski S, T. Szablewski, R. Cegielska-Radziejewska, K. Stuper-Szablewska, M. Rudzińska, Ł. Tomczyk, K. Szulc, S. Kaczmarek, K. Perz & M. Hejdysz (2021) Effect of age of Japanese quail on physical and biochemical characteristics of eggs , South African Journal of Animal Science, 1 , 51 , 120 - 127 70 pkt, IF = 1,11

4.Nowaczewski S. , Lewko L., Kucharczyk M. , Stuper-Szablewska M. , Rudzińska M. , Cegielska-Radziejewska R. , Biadała A. , Szulc K. Tomczyk Ł, Kaczmarek S., Hejdysz M.,Szablewski T.  (2021) Effect of laying hens age and housing system on physicochemical characteristics of eggs, Annals of Animal Science Vol. 21, No. 1 (2021) 291–309, 100 pkt, IF = 1,57

5. Tomaszewska-Gras J.,  Islam M. , Grzeca L. ,Kaczmarek A., Fornal E. (2021)  Comprehensive Thermal Characteristics of Different Cultivars of Flaxseed Oil (Linum usittatissimum L.), Molecules 26(7), 1958;  https://doi.org/10.3390/molecules26071958  100 pkt, IF = 3,27

6.Kawecki K,  Stangierski J. , Cegielska‐Radziejewska R. (2021): The Influence of Packing Methods and Storage Time of Poultry Sausages with Liquid and Microencapsulated Fish Oil Additives on Their Physicochemical, Microbial and Sensory Properties , Sensors , 21, 2653. https://doi.org/10.3390/s21082653 100 pkt, IF = 3,28. 

7. Tomczyk, Ł., Szablewski, T., Stuper-Szablewska, K., Biadała A., Konieczny, P., Nowczewski, S. and Cegielska-Radziejewska, R (2021) The effect of hydrogen peroxide prepared with silver ions on the qualitative traits of table eggs and reducing the dynamics of mycobiota growth, International Food Research Journal 28(2): 359 - 365 40 pkt, IF = 0,66

8. Cegielska-Radziejewska, R.; Szablewski, T.; Radziejewska-Kubzdela, E.; Tomczyk, Ł.; Biadała, A.; Leśnierowski, G. (2021) The Effect of Modified Lysozyme Treatment on the Microflora, Physicochemical and Sensory Characteristics of Pork Packaged in Preservative Gas Atmospheres. Coatings 202111, 488. https://doi.org/10.3390/coatings11050488 100 pkt, IF = 2,44

9.Kazubski, K.; Tomczyk, Ł.; Kopczyński, B.; Morasiewicz, P. (2021), The Epidemiology of Hip and Knee Primary and Revision Arthroplasties during the COVID-19 Pandemic. Healthcare, 9, 519. https://doi.org/10.3390/healthcare905051940 pkt, IF- 1.92

10. Zubaidi, M.A.; Proch, J. ; Konieczny, P.; Tomczyk, Ł.  (2021) Toxicity Testing by the Microbial Assay for Risk Assessment (MARA) in Relation to Trace Elements Content in King Bolete (Boletus edulis) Collected in Several Sites of Poland. (2021)  Appl. Sci, 11, 4166. https://doi.org/10.3390/app11094166 70 pkt, IF=2,47

11. Przybylska-Balcerek, A.;Szablewski, T.; Szwajkowska-Michałek, L.; ´Swierk,D.; Cegielska-Radziejewska, R.;Krejpcio, Z.; Suchowilska, E.;Tomczyk, Ł.; Stuper-Szablewska, K.(2021)  Sambucus Nigra Extracts–Natural Antioxidants and Antimicrobial Compounds. Molecules, 26, 2910.  https://doi.org/10.3390/ molecules26102910  100 pkt, IF = 3, 27 

12. Kaczmarek, A.; Muzolf‐ Panek, M. Prediction of Thiol Group Changes in Minced Raw and Cooked Chicken Meat with Plant Extracts—Kinetic and Neural Network Approaches (2021) Animals, 11, 1647. https://doi.org/10.3390/ ani11061647 100 pkt, IF = 2,32

13. Biadała, A.; Adzahan, N.M. (2021) Storage Stability of Antioxidant in Milk Products Fermented with Selected Kefir Grain Microflora. Molecules, 26, 3307. https:// doi.org/10.3390/molecules26113307, 100 pkt, IF = 3,27

14. Leśnierowski, G., Yang, T. & Cegielska-Radziejewska, R. Unconventional effects of long-term storage of microwave-modified chicken egg white lysozyme preparations (2021)  Sci Rep 11, 10707, https://doi.org/10.1038/s41598-021-89849-2 140 pkt, IF = 3,99

15. Kaczmarek A, Muzolf-Panek M. (2021) Predictive Modeling of Changes in TBARS in the Intramuscular Lipid Fraction of Raw Ground Beef Enriched with Plant Extracts. Antioxidants., 10(5):736. https://doi.org/10.3390/antiox10050736 100 pkt, IF=5,014. 

16. Muzolf-Panek, M.; Kaczmarek, A. (2021) Predictive Modeling of Thiol Changes in Raw Ground Pork as Affected by 13 Plant Extracts—Application of Arrhenius, Log-logistic and Artificial Neural Network Models. Antioxidants 10, 917. https://doi.org/10.3390/ antiox10060917 100 pkt, IF = 5,014

17. Neunert, G.; Tomaszewska-Gras, J.; Baj, A.; Gauza-Włodarczyk, M.; Witkowski, S.; Polewski, K.(2021) Phase Transitions and Structural Changes in DPPC Liposomes Induced by a 1-Carba-Alpha-Tocopherol Analogue.,Molecules,,26, 2851. https://doi.org/10.3390/molecules26102851, 100 pkt, IF = 3,27

18. Yang T., Leśnierowski G. 2021.  Microwave Modification as an Excellent Way to Produce Unique Lysozyme with Potential for Food and Human Health ( 2021) Foods, 10, 1319. https://doi.org/10.3390/foods10061319 70 pkt, IF = 4,09

19. Muzolf-Panek, M., Stuper-Szablewska, K. Comprehensive study on the antioxidant capacity and phenolic profiles of black seed and other spices and herbs: effect of solvent and time of extraction (2021) Food Measure   https://doi.org/10.1007/s11694-021-01028-z,  40 pkt., IF= 1,65

20. Kaczmarek, A.M., Muzolf-Panek, M. (2021). Predictive modelling of TBARS changes in the intramuscular lipid fraction of raw ground pork enriched with plant extracts.  J Food Sci Technol,  https://doi.org/10.1007/s13197-021-05187-1,  70 pkt., IF= 1,85

21. Przykaza K., Nikolaichuk H, Kozub A. , Tomaszewska-Gras J.Peršurić, Kraljević Pavelić S., Fornal E. (2021) Newly marketed seed oils. What we can learn from the current status of authentication of edible oils, Food Control, Volume 130, 108349, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108349. 140 pkt , IF= 5,48

22. Kawecki, K.; Stangierski, J.; Konieczny, P. (2021) An Analysis of Oxidative Changes and the Fatty Acid Profile in Stored Poultry Sausages with Liquid and Microencapsulated Fish Oil Additives. Molecules , 26, 4293. https://doi.org/10.3390/ molecules26144293
100 pkt , IF= 4,41
 
23, Muzolf-Panek, M.; Kaczmarek, A. Chemometric Analysis of Fatty Acid Composition of Raw Chicken, Beef, and Pork Meat with Plant Extract Addition during Refrigerated Storage. Molecules 2021, 26, 4952. https://doi.org/ 10.3390/molecules26164952 100 pkt , IF= 4,41
 
24. Kazubski, K.; Tomczyk, Ł.; Ciszewski, M.; Witkowski, J.; Reichert, P.; Morasiewicz, P. The Symmetry and Predictive Factors in Two-Stage Bilateral Hip Replacement Procedures. Symmetry 2021, 13, 1472. 70pkt. IF-2.645
 
25.  Szymandera-Buszka, K., Zielińska-Dawidziak, M., Makowska, A., Majcher, M., Jędrusek-Golińska, A., Kaczmarek, A. and Niedzielski, P. (2021), Quality assessment of corn snacks enriched with soybean ferritin among young healthy people and patient with Crohn’s disease: the effect of extrusion conditions. Int J Food Sci Technol.  https://doi.org/10.1111/ijfs.15328   70 pkt., IF= 1,85
 
26. Biegalski, J.; Cais-Sokolińska, D.; Tomaszewska-Gras, J.; Baranowska, H.M. The Effect of Freezing Sheep’s Milk on the Meltability, Texture, Melting and Fat Crystallization Profiles of Fresh Pasta Filata Cheese. Animals 2021, 11, 2740. https:// doi.org/10.3390/ani11092740, 100 pkt, IF = 2,327.
 

27. Szablewski, Tomasz & Szwajkowska-Michałek, Lidia & Pędzik, Marta & Rogozinski, Tomasz & Stupor-Szablewska, Kinga. (2021). Contamination with microscopic fungi measured by the concentration of ergosterol in dusts of various types of wood with different granulation. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. 113. 98-103. 10.5604/01.3001.0015.2354.   20 pkt 

28. Smułek,W.; Siejak, P.; Fathordoobady, F.; Masewicz, Ł.; Guo, Y.; Jarz˛ebska, M.; Kitts, D.D.; Kowalczewski, P.Ł.; Baranowska, H.M.; Stangierski, J.; et al. Whey Proteins as a Potential Co-Surfactant with Aesculus hippocastanum L. as a Stabilizer in Nanoemulsions Derived from Hempseed Oil. Molecules 2021, 26, 5856. https://doi.org/10.3390/n Molecules 100 pkt , IF= 4,41

29. Kuliński P., Tomczyk Ł., Morasiewicz P. Effect of the COVID-19 pandemic on foot surgeries. Adv Clin Exp Med. 2021; 30(12). doi:10.17219/acem/140610.  40 pkt. IF=1.727. 

30. Kazubski, K.; Tomczyk, Ł.; Morasiewicz, P. Effects of the COVID-19 Pandemic on the Epidemiology of Knee and Shoulder Arthroscopy. INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing. 2021; Volume 58: 1–5. 40 pkt., IF-1,73

31. Olech, J.; Konieczny, G.; Tomczyk, Ł.; Morasiewicz, P. A Randomized Trial Assessing Muscle Strength and Range of  Motion in Elderly Patients Following Distal Radius Fractures Treated with 4‐ and 6‐Week Cast Immobilization. J. Clin. Med. 2021, 10, 5774. 140 pkt. IF-4.244.

 

Konferencje międzynarodowe 

Tomczyk, Ł.; Szablewski, T.; Stuper-Szablewska, K.; Biadała, A.; Konieczny, P.; Nowczewski, S.; Ce-gielska-Radziejewska, R. The Effect of a Hydrogen Peroxide Preparation with Silver Ions on the Qualitative Traits of Table Eggs and on Reducing the mycotoxin biosynthesis . Proceedings 2021, 65, https://sciforum.net/paper/view/conference/91471st International Electronic Conference on Toxins , 16/01/2021 - 31/01/2024,

Kawecki K., Stangierski J., Konieczny P., Niedżwiedź J. 2021. The effect of fish oil addition on the fatty acid profile and consumer acceptability of poultry sausages. 67th International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST) : August 23-27, 2021, Kraków, Poland. Oral presentation, pp. 196. (https://www.icomst2021.com/)

 

 

2020 ( lista JCR -od 2019 Inne)

1. Przybył, K.; Duda, A.; Koszela, K.; Stangierski, J.; Polarczyk, M.; Gierz, Ł. Classification of Dried Strawberry by the Analysis of the Acoustic Sound with Artificial Neural Networks. Sensors, 202020, 499. 100 pkt, IF=3,03

2. Stangierski J.; Rezler R.,  Kawecki K., Peplińska B. (2020) Effect of microencapsulated fish oil powder on selected quality  characteristics of chicken sausages,  Journal of the Science of Food and Agriculture, Vol.100,  5,  2043-2051, 100 pkt, IF=2,42

3. Biadała A. , T. Szablewski,  M. Lasik‑Kurdyś, R. Cegielska‑Radziejewska (2020): Antimicrobial activity of goat’s milk fermented by single strain of kefir grain microflora, European Food Research and Technology, https://doi.org/10.1007/s00217-020-03483-2, 70 pkt, IF=1,92 

4. Górecki M.T. , Nowaczewski S., Grzegrzółka  Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Rudzińska M.., Cegielska-Radziejewska R.,  Biadała A. , Tomczyk Ł, Hejdysz M. , Racewicz P,  Gruszczyńska J. ( 2020) :Morphological and biochemical traits of pheasant Phasianus colchicus eggs in relation to embryo sex and egg laying date , Animal Science Papers and Reports, vol. 38 (2020) no. 2, 181-194 , 40 pkt, , IF=0,70

5.Neunert, G.; Tomaszewska-Gras, J.; Witkowski, S.; Polewski, K. Tocopheryl Succinate-Induced Structural Changes in DPPC Liposomes: DSC and ANS Fluorescence Studies., 2020, Molecules  25(12), 2780;100 pkt, , IF=3,06.

6. Yang T., Leśnierowski G. (2020). Thermal modification of hen egg white lysozyme using microwave treatment. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 19 (2), 149-157 https://doi.org/10.17306/J.AFS.2020.0773 40 pkt

7. Muzolf-Panek, M.; Kaczmarek, A.; Tomaszewska-Gras, J.; Cegielska-Radziejewska, R.; Szablewski, T.; Majcher, M.; Stuper-Szablewska, K. A Chemometric Approach to Oxidative Stability and Physicochemical Quality of Raw Ground Chicken Meat Affected by Black Seed and Other Spice Extracts, Antioxidants,  20209, 903. 100 pkt, , IF=5, 018.

8. Szymandera-Buszka,Waszkowiak K., Kaczmarek A., Zaremba A, Wheat dietary fibre and soy protein as new carriers of iodine compounds for food fortification – The effect of storage conditions on the stability of potassium iodide and potassium iodate, LWT, 2020, 110424, ISSN 0023-6438, https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110424. 100 pkt, , IF=3,97

9. Muzolf-Panek, M., Kaczmarek, A. & Gliszczyńska-Świgło, A.( 2020)  A predictive approach to the antioxidant capacity assessment of green and black tea infusions, Food Measure . https://doi.org/10.1007/s11694-020-00727-3   40 pkt., IF= 1,65

10. Kawecki K., Rezler R.,  Baranowska H.M., Stangierski J. (2020). Influence of fish oil and microencapsulated fish oil additives on water binding and the rheological properties of poultry sausage batters. J. Sci. Food Agric. DOI 10.1002/jsfa.10723  , 100 pkt; IF=2,611. 

11.Kawecki, K., J. Stangierski, J. Niedźwiedź, and B. Grześ. “The Impact of Environmental Factors on the Occurrence of DFD-Type of Beef in Commercial Abattoirs”.  Emirates Journal of Food and Agriculture , Vol. 32, no. 7, Sept. 2020, pp. 533-42, doi:https://doi.org/10.9755/ejfa.2020.v32.i7.2125.   40 pkt; IF=1,008

Podręczniki i monografie 

Tomaszewska-Gras J. 2020 Toksyny ryb i bezkręgowców morskich, str 145-162 ,  W: Szkodliwe substancje w żywności- pochodzenie, działanie, zagrożenia zdrowotne, red. naukowa A. Witczak,  Z.E. Sikorski, , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

Tomaszewska-Gras J. 2020 Systemy zabezpieczania zdrowotności produktów żywnościowych, str.255-266, W: Szkodliwe substancje w żywnościpochodzenie, działanie, zagrożenia zdrowotne, red. naukowa A. Witczak,  Z.E. Sikorski, , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2019  

1. Stangierski J., J. Tomaszewska-Gras, H. M. Baranowska, M. Krzywdzińska-Bartkowiak, P. Konieczny    (2018) The effect of deep pectoral myopathy on the properties of broiler chicken muscles characterized by selected instrumental techniques.  European Food Research and Technology ,   DOI : 10.1007/s00217-018-3177-2, available on-line ,  70 pkt , IF = 1,92 ,

2. Markiewicz B., Muzolf-Panek M., Kaczmarek A. 2019. The effect of deficit and over-standard boron content in nutrient solution on the biological value of tomato fruit. J. Element., 24(3): . DOI: 10.5601/jelem.2019.24.1.1796, 40 pkt , IF=0,68,

3. Muzolf-Panek M., A. Kaczmarek, J. Tomaszewska-Gras, R.Cegielska-Radziejewska & M. Majcher (2019) Oxidative and microbiological stability of raw ground pork during chilled storage as affected by Plant extracts, International Journal of Food Properties, 22:1, 111-129, DOI: 10.1080/10942912.2019.15798343 , 70 pkt , IF = 1,85 , 

4.Tianyu Yang, G. Leśnierowski ( 2019): Changes in selected physicochemical properties of lysozyme modified with a new method using microwave field and oxidation PLOS ONE, doi.org/10.1371/journal.pone.0213021 , 100  pkt, IF=2,77,

5.Tomczyk Ł, T. Szablewski, K. Stuper-Szablewska, S. Nowaczewski, R. Cegielska-Radziejewska. The Influence of the Conditions of Acquisition and Storage of Table Eggs on Changes in Their Quality and the Presence of Mycobiota and Fusarium Mycotoxins.  2019 Jul 1;98(7):2964-2971. doi: 10.3382/ps/pez156, 140 pkt , IF=2.216 ,

6. Pawlak T, Gawałek J, Ryniecki A., Stangierski J, Siatkowski I, Peplińska B., Pospiech  E. (2018) Microwave vacuum drying and puffing of the meat tissue - process analysis, Drying Technology, 201 , VOL. 9 , 37, NO. 2, 156–163, 100  pkt  , IF=1,986.,

7. Tomaszewska-Gras J, Cais-Sokolińska D.,  Bierzuńska P.,  Kaczyński Ł.K., Walkowiak K., Baranowska H.M. 2019. Behaviour of water in different types of goats' cheese. International Dairy Journal, 95, 18-24.        100 pkt, IF=2,20 , 

8.  Kaczmarek A. Muzolf-Panek M., Tomaszewska-Gras J., Konieczny P. 2019. Determination of the botanical origin of honeys by physicochemical analyses, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 69. 191-201. DOI  10.31883/pjfns/108526., 100 pkt, IF=1,697

9. Kulczyński, B.; Kobus-Cisowska, J.; Taczanowski, M.; Kmiecik, D.; Gramza-Michałowska, A. The Chemical Composition and Nutritional Value of Chia Seeds—Current State of Knowledge. Nutrients 201911, 1242.9. ,   140 pkt   , IF=4,171

10. Różańska M. B., Kowalczewski P. Ł., Tomaszewska-Gras J. , Dwiecki K.,  Mildner-Szkudlarz S. 2019. Seed-Roasting Process Affects Oxidative Stability of Cold-Pressed Oils. Antioxidants. 8, 313. DOI: 10.3390/antiox8080313.10. , 100 pkt , IF =4,52

11.Stangierski, J., Weiss, D. & Kaczmarek, A. (2019) Multiple regression models and Artificial Neural Network (ANN) as prediction tools of changes in overall quality during the storage of spreadable processed Gouda cheese , Eur Food Res Technol (2019). https://doi.org/10.1007/s00217-019-03369-y, 70 pkt , IF = 1,92 

12. Stangierski J., Kawecka A. (2019). An evaluation of the mechanical and sensory characteristics of selected foodstuffs for senior citizens. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 18 (3), 305-315 https://doi.org/10.17306/J.AFS.2019.0655 , 40 pkt

13. Biadała A, Pikul J, Rudzińska M, Majcher M, Lasik-Kurdyś M, Szablewski T, Cegielska-Radziejewska T. (2019):The characteristic of functional fermented caprine milk, Emirates Journal of Food and Agriculture. 2019. 31(8): 618-625 ,  40 pkt, IF =0,921 

2018  ( lista A MNiSW lista B MNiSW

1. Lesnierowski G., Stangierski J. 2018. What's new in chicken egg research and technology for human health promotion? - a review. Trends in Food Science & Technology, 71, 46-51, 50 pkt., IF= 8,52
2. Cais-Sokolińska D., Bierzuńska P., Kaczyński Ł.K., Baranowska H.M.,  Tomaszewska-Gras J.  2018. Stability of texture, meltability and water mobility model of pizza-style cheeses from goat's milk.  Journal of Food Engineering, 222, 226-236, doi: 10.1016/j.jfoodeng.2017.11.034 ,40 pkt,  IF = 3,20
3. Tomczyk Ł. , T. Szablewski, R. Cegielska-Radziejewska, L. Lewko, P. Konieczny (2018) : "An Assessment of the Influence of Silver Stabilized Hydrogen Peroxide on the Eggshell Condition" Emirates Journal of Food and Agriculture,  http://www.ejfa.me/index.php/journal/article/view/1605( in press) ,20 pkt,  IF= 0,61
4Sobczak J., Stangierski J., Marek P., Kijowski J. (2018). Effect of Probiotic Administration on Productivity and Quality of Broiler Chicken Meat. Animal Nutrition & Feed Technology. 18: 79-88. DOI: 10.5958/0974-181X.2018.00007.0 , 15 pkt. IF=0,30
5. Weiss D., Stangierski J., Baranowska H.M., Rezler R. (2018). Kinetic models of quality parameters of spreadable processed Gouda cheese during storage. Food Science and Biotechnology.  27(5):1387–1394 , https://doi.org/10.1007/s10068-018-0377-2 20 pkt , IF = 0,79